Asynchronousity of TON

What concepts enable TON blockchain to be asynchronous ?

2 Likes